Stomivård: komplikationer efter operationen

Veckorna efter stomioperationen kan vara både fysiskt och mentalt utmanande för stomipatienter. Under den här perioden är många patienter oroliga och har frågor om sitt nya liv. Det ankommer på dig som stomiterapeut eller läkare att ge de rätta svaren och lyssna med empati.

Oavsett om patienten har frågor om livsstil, hudkomplikationer, intimitet eller obehag kommer du en bra bit på väg för att ge stöd och hjälp genom att bekanta dig med vanliga problem. För att hjälpa dig att öka dina kunskaper om stomivård ger vi dig möjlighet att läsa det arbete som utförts av Ostomy Forum – ett samarbete mellan 31 erfarna enterostomiterapeuter om stomioperationer och dess konsekvenser.

I den här vägledningen belyser vi flera studier för att hjälpa dig öka din förståelse av ingreppsmetoder och tillgodose eventuella behov av vidareutbildning.

Varför känner stomipatienter fortfarande smärta ett halvår efter operationen?

Den här studien utfördes av det nederländska/polska segmentet av Ostomy Forum-gruppen. Det övergripande syftet med forskningen var att identifiera och undersöka förhållandet mellan fysiska och psykiska faktorer efter stomibildning. Arbetsgruppen fokuserade särskilt på smärta efter operationen.

Du hittar resultaten av studien genom att klicka på länken ovan. Ett av de mest förvånande fynden var att många patienter fortfarande har smärta sex månader efter stomioperationen. Forskarna drog också slutsatsen att patienternas psykosociala miljö påverkar upplevelsen av smärta.

Översikt av stomikomplikationer efter operationen

Det danska segmentet av Ostomy Forum tog sig an uppgiften att dokumentera förekomsten av stomikomplikationer 26 veckor efter operationen. Det fanns totalt 237 patienter som följdes upp av stomiterapeuten fyra gånger. Med hjälp av data kunde komplikationerna observeras i förhållande till stomityp, kön, tidsskala och permanent/tillfällig kirurgi.

Ett av fynden i den här studien tydde på att patienter med tillfällig kolostomi, särskilt kvinnliga patienter, verkar ha högst frekvens av stomikomplikationer.

Hudkomplikationer efter stomioperationen: vikten av noggrann bedömning och åtgärd av enterostomiterapeut

Studier tyder på att peristomala hudproblem drabbar mer än en tredjedel av alla kolostomipatienter och mer än två tredjedelar av alla ileostomipatienter. Med anledning av detta bestämde sig norska forskare för att undersöka frekvensen av hudrelaterade komplikationer och när de brukar uppkomma.

Forskarna observerade 237 patienter på polikliniska mottagningar med hjälp av ett standardiserat uppföljningsformulär och observationsindex. Resultaten visade att frekvensen av komplikationer ökade dramatiskt under den andra perioden (3–6 veckor), då i genomsnitt 34 procent av alla respondenter hade drabbats av ett hudproblem.

I ovanstående dokument hittar du mer information om fynden som gjordes av det norska segmentet.

Att återgå till det sociala livet: finns det något samband mellan stomiterapeutens bedömning och patientens upplevelse?

Social rehabilitering är en utmaning både för patienten och enterostomiterapeuten. Därför deltog åtta länder i en studie där man undersökte hur psykiska faktorer påverkar en patients förmåga att återgå till normala sociala aktiviteter efter stomioperationen.

Forskarna undersökte en rad problem relaterade till patientens psykiska och fysiska hälsa. Målet var att identifiera faktorer som kunde förklara varför enterostomiterapeuten bedömde patientens sociala status som antingen problematisk eller oproblematisk.

Återhämtning efter tillfällig ileostomi: finns det ett genusperspektiv?

Det svenska segmentet av Ostomy Forum hade som mål att ta reda på om det finns någon skillnad mellan kvinnor och män när det gäller återhämtning efter operation med tillfällig ileostomi. Studien innefattade 221 patienter varav 26 hade en tillfällig ileostomi.

Resultaten tyder på att det är mycket viktigt att vara medveten om genusperspektivet. Många män återgick till det normala efter den sista uppföljningsperioden, medan 36 procent av den kvinnliga gruppen fortfarande upplevde sociala och psykiska problem. Den viktigaste lärdomen från den här forskningen är att män tycks återhämta sig snabbare än kvinnor efter stomioperation.

Historikformulär

Ostomy Forum föresatte sig att under loppet av fem år ta fram ett internationellt historik- och bedömningsformulär för att göra det möjligt för enterostomiterapeuter att samla in fullständiga relevanta data. Syftet med ett sådant formulär är att identifiera kort- och långsiktiga konsekvenser av stomioperationer. Genom att använda historikformuläret ovan kan du hjälpa till med att rekommendera förbättringar och tillhandahålla lämpliga åtgärder.

Vi hoppas att du tycker att formuläret är användbart för att göra livet lättare för dina patienter under dagarna och veckorna efter stomioperationen. Du hittar fler fallstudier, utvärderingar och resurser i avsnittet Professionell vård på Dansacs webbplats.